Program 7 Konferencji

3.02.2024 - KONFERENCJA WARSZTATOWA

9:30-10:00 Rejestracja online uczestników konferencji.

10:00-10:10 Otwarcie konferencji, przedstawienie prelegentów.

 

10:10-12:10  Warsztat A – Organizacja zajęć rewalidacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. mgr Lidia Domańska, mgr Sandra Łochowicz, mgr Marta Stanisławiak, mgr Marta Staniszewska; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

 Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji u dzieci z ASD, to jedna z form zajęć rewalidacyjnych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować tego typu zajęcia zarówno u dzieci posługujących się mową werbalną oraz dzieci korzystających z alternatywnej formy komunikacji jaką jest np. program Mówik. Przedstawione zostaną również sposoby zorganizowania przestrzeni, motywowania dziecka do pracy oraz formułowania celów związanych z rozwojem komunikacji. 

 

12:20- 14:20  Warsztat B – Zajęcia rytmiczno- muzyczne jako przykład zajęć grupowych. mgr Zuzanna Rochowiak, mgr Magdalena Świerzowska, mgr Dorota Wysocka; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

Przygotowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych to duże wyzwanie. Aby dziecko w pełni mogło korzystać z zajęć w grupie, niezbędne jest opanowanie podstawowych umiejętności, takich jak naśladowanie czy wykonywanie poleceń. Celem warsztatu będzie przedstawienie  procesu przygotowania dziecka z ASD do uczestnictwa w grupowych zajęciach muzyczno - rytmicznych na przykładzie Przedszkola 135 w Poznaniu.

Podczas warsztatów omówione zostaną metody oraz techniki pracy zgodnie z zasadami  Stosowanej  Analizy Zachowania. W trakcie analizy materiałów filmowych oraz praktycznych ćwiczeń, uczestnicy warsztatów poznają etapy wprowadzania dzieci z ASD do zajęć w grupie rówieśniczej.

 

  14:30 - 16:30   Warsztat C - Przygotowanie dziecka w spektrum autyzmu do rozpoczęcia nauki w szkole.   mgr Anna Piętka, mgr Lidia Domańska; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

Tematem wystąpienia jest przygotowanie do nauki w szkole dzieci, u których zaburzenie ze spektrum autyzmu jest sprzężone z niepełnosprawnością intelektualną. Autorki poprosiły nauczycieli klas pierwszych o wskazanie umiejętności, które ułatwią dzieciom  adaptację w środowisku szkolnym. Przeprowadziły w tym celu ankietę wśród wychowawców klas pierwszych, szkół specjalnych  z terenu Poznania.  Na podstawie  zebranych informacji i w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania przedstawione zostaną w wystąpieniu propozycje zajęć w przedszkolu.

16:30  Zakończenie wydarzenia.

 

5.02.2024 - WIZYTA  W PRZEDSZKOLU - MOŻLIWOŚĆ OBSERWACJI ZAJĘĆ 

Ci z Państwa, którzy oprócz warsztatów, wpiszą się na listę i uzyskają potwierdzenie wpisania na listę odwiedzających, będą mogli przyjść na określoną godzinę obserwacji do przedszkola (zapisu można dokonać podczas wypełnienia formularza zgłoszenia w zakładce Rejestracja ).

UWAGA: Liczba miejsc na liście osób obserwujących zajęcia w przedszkolu w ramach wydarzenia jest zdecydowanie mniejsza od ilości miejsc dostępnych na warsztaty - nie wszystkie osoby, z tego powodu, biorące udział w konferencji, będą mogły wziąć udział w obserwacji. Decyduje kolejność zgłoszeń na poszczególne godziny i dokonania płatności za wydarzenie.

Adres przedszkola:
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem 
ul. Płowiecka 5
60-277 Poznań
tel.: 605 249 676
tel. 61 867 53 13

Do wyboru są trzy grupy obserwujących, które mają przydzielone następujące godziny odwiedzin ( preferowaną grupę/godzinę proszę wskazać przy zgłoszeniu):

9:00 - 10:00 - GRUPA 1

10:10 - 11:10 - GRUPA 2

11:20 - 12:20 - GRUPA 3

UWAGA!
Opłata obejmuje udział w trzech warsztatach online, udział w obserwacji zajęć w przedszkolu (dla osób przydzielonych do jednej z trzech grup) oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych - prezentacje (pdf).